No shade, no shine, no butterflies,...

No shade, no shine, no butterflies, no bees, no fruits, no flowers, no leaves, no birds--
NOvember!
- Thomas Hood, English poet (1799 - 1845)