God's Eye

God's Eye

Credit:

Photo taken on St. Thomas VI