Grand Teton

Grand Teton

Credit:

June 2006 Grand Teton Mountains