Otis & Andy - Happy Birthday to You!

Otis & Andy - Happy Birthday to You!

Happy Birthday party for Otis - thank you Three Dog Bakery for my birthday treat!