Otis Thomas 5 year old Bloodhound

Otis Thomas 5 year old Bloodhound

Otis, relaxing in the summer sun.