Santa Paws Reuben

Santa Paws Reuben

This is Santa Paws Reuben.. one of our fur children!