sun shining through "hole punch clouds"

sun shining through "hole punch clouds"

My daughter calls these "hole punch clouds" when she can see the sunbeams shining down through them