Tyson

Tyson

This is Tyson a Boxer/Lab mix enjoying the snow!