Reporting
You do not rectify Quaran you
You do not rectify Quaran you RECITE it.